Разработване на методологии за създаване на планове за защита при бедствия и система за оценка на критичната инфраструктура на общинско ниво

 

bedstviqi2Целта на проекта е:

  • Разработване на методология за създаване на планове за защита при бедствия на общинско ниво;
  • Изработване на наръчник и инструкции за гражданите и бизнеса за реакция по време на бедствия;
  • Разработване на методология за създаване на система за оценка на критичната инфраструктура на общинско ниво;
  • Подготовка и провеждане на обучения на кметове, областни управители, служители в териториалните звена на главна дирекция "НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА" и служители в общинските администрации.

Разработени документи:

  • Методология за разработване на план за защита при бедствия на общинско ниво;
  • Наръчник и инструкции за гражданите за реакция по време на бедствия;
  • Наръчник и инструкции за бизнеса за реакция по време на бедствия;
  • Методология за оценка на критичната инфраструктура.