preduprejdenieF

Анализ на съществуващите информационни системи, включени в националната система за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване

‘'Електрон Прогрес'' ЕАД направи анализ на законовата рамка, регламентираща изграждането и функционирането на съществуващите информационни системи. Предложи изменения и допълнения за съществуващите нормативни актове, както и на нови такива адаптирани към изискванията на ЕС. Анализира и оцени съществуващите информационни системи и системи за ранно предупреждение и оповестяване на национално и местно ниво, както и тяхната съвместимост. В резултат на обстойните изследвания изготви препоръки за модернизация и изграждане на нови информационни системи.

Проведе обучения на кметове, областни управители, служители в териториалните звена на главна дирекция "НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА'' и служители в общинските администрации.