Дружество "Електрон Прогрес" ЕАД успешно изпълнява мащабни информационно-комуникационни проекти в областта на националната сигурност и отбраната на Република България. Такива проекти са:
  • Стационарната телекомуникационна мрежа за нуждите на МО
  • Националният военен команден център
  • Пилотният център за спешни повиквания с единен европейски номер 112
  • Радарна система за наблюдение и контрол на морското пространство „Калиакра"
  • Системата за противодействие срещу дистанционно взривяване на импровизирани взривни устройства и вещества „Комета"
  • Разработване на методологии за създаване на планове за защита при бедствия и система за оценка на критичната инфраструктура на общинско ниво
  • Анализ на съществуващите информацинни системи, включени в националната система за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване
  • Монтаж на GPS системи с проследяване и контрол на подвижни обекти за отбранителни и граждански цели
  • Структурно окабеляване на сгради и офиси, IP телефония и видео
  • Монтаж и управление на системи за пожароизвестяване, системи за пожарогасене, системи за видеонаблюдение, системи за контрол на достъп, сигнално-охранителни системи, системи за управление на интелигентни сгради
Фирмата кандидатства и по проекти за финансиране със средства на ЕС. Успешно приключени са два проекта по програма „Конкурентоспособност" с безвъзмездно финансиране от ФАР. В момента се работи по проект за обучение на персонала на фирмата със средства от оперативната програма „Развитие на човешките ресурси".

Опитът на фирмата в изграждането на пълнофункционални системи за наблюдение, комплексни комуникационни и информационни мрежи и системи за управление при кризи дава на клиентите ни уникални възможности за навременна реакция с точните сили и средства за ефективен и ефикасен контрол на обстановката.