Център за управление при кризи

(национален, ведомствен, регионален)

 

"Електрон Прогрес" ЕАД успешно изгради прототип на център за управление при кризи (ЦУК). Комуникационно-информационната система (КИС) на ЦУК включва подсистеми Администриране и защита на информацията, Комуникации, Наблюдение на обстановката, Ранно предупреждение, Оповестяване, Документи и прогнози, Групова работа на екипи при кризи. Центърът дава възможност за наблюдение на обстановката в реално време (от сензори, датчици, камери, GPS), поддържа база данни за вътрешните и външните ресурси (състав и характеристики, включително комуникационни, на екипите на органите за управление и на силите и средствата за реагиране; списък и състояние на потенциално-опасните обекти и обектите от критичната инфраструктура), свързани с управлението на системата, осигурява функционирането на "виртуален команден център" преди и по време на криза (включително ранно предупреждение и оповестяване), осъществява разчети по прогнозиране на развитието на определени процеси (например воден оток, заливни зони) преди и в хода на кризата.

Компанията вгради успешно подсистеми от КИС на ЦУК във Военния команден център, в Системата за следене на състоянието на водните ресурси и язовирната стена на яз. "Студена" на територията на община Перник, в учебния център за управление при кризи в ИПОИ при БАН.CUK

Комуникационната система най-общо може да се състои от:

 • радио-комуникационни системи за аварийна и оперативна свръзка;
 • системи с GPS наблюдение;
 • налични преносни среди между обектите на системата (включително и безжични);
 • клетъчни мрежи на националните мобилни оператори;
 • налични УКВ и КВ мрежи;
 • интернет;
 • други.

Най-общо системата:

 • следи състоянието на критичните параметри на обектите, както и на метеорологичните и хидрологичните параметри на околната среда;
 • получава прогнози за развитие на метеообстановката;
 • прогнозира застрашени зони (наводнения, обгазяване,други);
 • извършва ранно предупреждение и оповестяване на длъжностни лица и население (телефони, GSM, сирени,други);
 • следи движението на мобилните екипи осигурява функцията „виртуален команден център" на участващите органи за управление и екипи за реагиране в хода на кризата, независимо от местоположението им на местността.