Технологично интегриране на Електронната съобщителна мрежа /ЕСМ/ и Националната мрежа на държавната администрация /НМДА/

 

Електронната съобщителна мрежа /ЕСМ/ и Националната мрежа на държавната администрация /НМДА/формират комуникационната инфраструктура, чрез която се осъществяват дейности по предоставяне на цифров пренос за потребностите на държавните институции. Решението за интегрирането им беше взето още през септември 2010 г., като проекта се реализира в момента от няколко фирми, лидери на пазара в областта на комуникационните и информационни системи, сред които основен принос има „Електрон Прогрес“ ЕАД.

Предвижда се проекта да приключи през 2013 година.

Проекта включва:

Изготвяне на проектно решение, доставка, монтиране, конфигуриране, тестване и пускане в експлоатация на необходимото оборудване за:

  • Обединяване на системите за наблюдение и управление на НМДА и ЕСМ в единен консолидиран център;
  • Миграция на потребителите на НМДА от АТМ базирана технология към Ethernet в опорните възли и възлите за достъп до мрежата;
  • Осигуряване на защита на трафика между опорните възли;
  • Осигуряване на двойно независимо електрическо захранване за оборудването в опорните възли;

Оптимизацията на комуникационната инфраструктура на държавната администрация, чрез изграждане на единна комуникационна мрежа, е възможност както за ефективно намаляване на разходите на централните и териториални органи на изпълнителната власт свързани с телекомуникационни услуги, така и на инвестиционни и експлоатационни разходи, необходими за развитие, поддръжка и експлоатация на инфраструктурата.