Военен команден център

Организационно КИС на ВКЦ осигурява в комуникационно и информационно отношение дейносттите на длъжностните лица от йерархията на БА, изпълнявани на различните етапи от управлението при кризи.
КИС на ВКЦ осигурява работни места на територията на центъра за президента, министър-председателя, както и за представители на министерства и ведомства, при изпълнението им на функции при кризи от военен или невоенен характер.
"Електрон Прогрес" ЕАД успешно изгради Военен команден център (ВКЦ) за управление при кризи от военен и невоенен характер. Той дава възможност за наблюдение на обстановката в реално време, поддържа база данни за вътрешните и външните ресурси, свързани с работата и управлението на системата, осигурява функционирането на „виртуален команден център" преди и по време на криза (включително ранно предупреждение и оповестяване), осъществява разчети по прогнозиране на развитието на определени процеси преди и в хода на кризата.komanden

Комуникационно-информационната система (КИС) на ВКЦ работи в среда на ГИС. Осигурено е непрекъснато наблюдение на информационните (хардуерни и софтуерни) и мрежовите ресурси на системата. Сайтовете на системата са разположени на територията на цялата страна. Системата е отворена, което осигурява възможност да се интегрират компоненти на външни, сродни по предназначение и функции системи, както и нейни компоненти да бъдат интегрирани във външни такива системи, както национални така и наднационални.

КИС на ВКЦ осигурява:
• администриране на процеси;
• администриране на документи;
• администриране на брифинги;
• идентификация и автентификация на потребители;
• следене на конвой и ешелони;
• проектиране на електронни документи за едновременно попълване от множествопо потребители;
• автоматизирано управление на процеси при кризи от военен и невоенен характер.